STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

NR 1 „BAJKOWY ŚWIAT”

W CZARNKOWIE

 

 

ROZDZIAŁ I

TEKST JEDNOLITY – obowiązujący od 13.02.2009

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie jest placówką działającą jako jednostka budżetowa.

2.     Siedziba przedszkola znajduje się w Czarnkowie na ul.Wronieckiej 13

3.     Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Czarnków.

4.     Nadzór merytoryczny nad działalnością przedszkola sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

5.     Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi :

Przedszkole Miejskie Nr 1

„Bajkowy Świat”

64-700 Czarnków,

ul. Wroniecka 13

tel. (0-67) 2552771

6.     Przedszkolu na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej może być nadane imię. Imię nadaje organ prowadzący.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie :

1.     Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2.     Uchwały Rady Miasta Czarnków w sprawie przekształcenia Przedszkola w jednostkę budżetową.                     

3.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ).

4.     Niniejszego statutu.

 

§ 3

1.     Czas pracy przedszkola określa się na nie mniej niż 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

2.     Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

3.      Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym

 i zatwierdzone w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do przedszkola pełniącego dyżur.

4.     Ze względu na niską frekwencję dzieci w czasie dni między świątecznych, ferii zimowych dzieci i młodzieży w szkołach istnieje możliwość połączenia dzieci z różnych grup w oddział pełniący dyżur.  

5.     Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektoraw porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

6.     Rodzice wychowanków przedszkola wnoszą odpłatność pokrywającą koszty wyżywienia oraz częściowy koszt przygotowania posiłków, który jest stałą częścią opłaty nie podlegającą zwrotowi. 

7.     Wprzedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków.

8.      Dla dzieci dotkniętych alergią pokarmową mogą być przygotowywane posiłki dietetyczne.

9.     Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczane są z góry do15 każdego miesiąca.

10. Wpłaty są dokonywane na podstawie przekazów wpłat na konto, otrzymywanych w przedszkolu.

   11.  Dzienna stawka żywieniowa jest ustalana przez dyrektora i intendentkę przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców i organem prowadzącym.

   12.  W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

   13.  Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący.

14.   Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.

15.   Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych( rytmika, język angielski itp.).

16. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te są finansowane w całości przez rodziców.        

                     17.  Wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w dniach wyznaczonych przez organizatora.

18. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe nieodpłatne (gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna ). 

19.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.

20. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

           21. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 4

     1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty

          oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie

           programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

           a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,

           b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

           c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

                etnicznej, językowej i religijnej,

          d)  sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości

                 przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

e)     współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej.

     2.  Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach

          następujących obszarów edukacyjnych:

-         Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

-         Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

-         Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

-         Budowanie systemu wartości.

      Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

           a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym,

                  bezpiecznym i zdrowym środowisku,

            b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie                                                                     

                  równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

            c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania

                  celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

           d) rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e)   kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk            

    zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym,  

                 społecznym, kulturowym i technicznym,

f)      rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej

                  i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)     rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni,

                  fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)   zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

      postępowania i zachowań prozdrowotnych.

    3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji

         i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości

         szkolnej.

                                                       § 5

     1.  Celem  wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest

           wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym

           potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-

           -kulturowym i przyrodniczym.

    2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie              programu  wychowania przedszkolnego.

     3.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

     4.  Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien być dostosowany do

            możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.      

5.     Na życzenie rodziców przedszkole organizuje naukę religii. W tym czasie dzieci

     nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

6.     Nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego

przez właściwe władze kościelne.

     7.  Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych

tygodniowo.

8.  Przedszkole umożliwia wychowankom spotkania o charakterze wychowawczo-

-religijnym z osobami duchownymi ich wyznania.

 

§ 6

1.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

-         bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

                  -   zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa

                       Regulamin spacerów i wycieczek,

                  -   zatrudnianie w każdym oddziale woźnej oddziałowej, która jest

                        odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć

                        edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

-         zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczycielki,

-         stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym

i psychicznym,

-         stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,

-         nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu  

przyznania pomocy stałej lub doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej

sytuacji materialnej,

-         przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą.

                                                                     §7

1.     W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom

 i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną poprzez:

-         diagnozowanie środowiska wychowanków,

-         rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

-         rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

-         organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-         wspieranie dziecka uzdolnionego,

-         podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,

-         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

-         wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

-         udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

-         wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

-         umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców

     i nauczycieli,

-         podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych.

2.     W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio

     z dzieckiem oraz jego rodziną.

3.     Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

-         rodzicami,

-         nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

-         poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

-         podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4.     Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

-         rodziców,

-         nauczyciela,

-         pedagoga,

-         psychologa,

-         poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

6.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

-         zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

-         porad, konsultacji i warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

7.     Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi wymaga

zgody rodziców.

 §8

     1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:  

-         jednego nauczyciela w przypadku 5- godzinnego czasu pracy oddziału,

-         dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.   

2,  Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ                

prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności

     pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciele prowadzą swój oddział przez                           

            wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

      4. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem ma możliwość wyrażania opinii

na temat doboru nauczyciela w oddziale .

 

                                           

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 9

     1.  Organami przedszkola są:

-         Dyrektor Przedszkola,

-         Rada Pedagogiczna,

-         Rada Rodziców.

     2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,

           które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

    3. Zasady współdziałania między organami przedszkola ustala dyrektor przedszkola

           tak, by gwarantować każdemu z nich możliwość współuczestniczenia

           w podejmowaniu decyzji w ramach swoich kompetencji określonych szczegółowo

           w regulaminach.

     4.  Rozstrzygnięcie sporów pomiędzy organami przedszkola:

           a) Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze

               negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki tych 

               negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości dyrektorowi 

               przedszkola;

           b) W przypadku sporu dyrektor- rada pedagogiczna negocjacje w imieniu rady  

               pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony , przez co najmniej ¾ rady

               pedagogicznej;

           c) W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor   

               przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ

              sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji , który podejmuje

              decyzje rozstrzygające kwestie sporne. Decyzja organu jest ostateczna.

           d) Postanowień ust. 4 a, b, c nie stosuje się do postanowień uregulowanych odrębnymi

                  przepisami, w szczególności w sprawach:

                       1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

                       2) odpowiedzialności porządkowej,

                       3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy

 

§10

     1.  Dyrektor Przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez organ prowadzący.

           Kadencja dyrektora trwa 5 lat i może być przedłużona, a w uzasadnionych przypadkach skrócona.

     2.  Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.

           Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

          pracowników obsługi i administracji.

3.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

przedszkole poza obiektem do niego należącym.

     4. Zadania dyrektora są następujące:

1)     kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą,

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)     koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)     powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko sześcioletnie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania

                     w przedszkolu lub o zmianach w tym zakresie,               

               5)  opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który

                     przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 

                     września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

               6)  podanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawu programów

                     wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników, które będą obowiązywać

                     od początku następnego roku szkolnego,

7)  prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wicedyrektora,

               8)  opracowanie raz w roku szkolnym informacji z przeprowadzonego nadzoru

                      pedagogicznego i przedstawienie jej Kuratorowi Oświaty, Radzie

                      Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

9) dokonanie kontroli obiektów pod względem zapewnienia bezpiecznych

     i higienicznych warunków po przerwie w działalności oświatowej trwającej co

     najmniej 2 tygodnie – sporządzenie protokołu,

             10) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie

ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

                   11)  wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez

organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę

z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,

             12) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny  

ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach, oraz

gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli,

             13)  współdziałanie z Radą Pedagogiczną w celu opracowania i wdrażania

                     wewnątrzprzedszkolnego systemu zapewniania jakości, 

       14) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej,

     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań

     rodziców ( prawnych opiekunów ),

            15)  przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

             16)  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał

Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

             17)  wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych

                     z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

                         18)  dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie                                 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

             19) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola

                       zgodnie z odpowiednimi przepisami,

             20) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami                    

nadzorującymi i kontrolującymi,

21) kierowanie polityką kadrową: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli

                       oraz innych pracowników przedszkola,

       22) przyznawanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

oraz pozostałych  pracowników zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym

przez Radę Pedagogiczną,

       23) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka,

             24) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola

 w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

25) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami

Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

26) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

27) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

28) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie

 z obowiązującym regulaminem,

29) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie

  z obowiązującymi przepisami.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną

     i Radą Rodziców, a w szczególności:

 -   zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami

przedszkola,

                   -   w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne

                         zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie

    dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za

     wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

§11

    1.  Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. 

    2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                                                         

           w placówce.

     3.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)     przygotowanie projektu statutu przedszkola i dokonywanie zmian w statucie, zatwierdzanie zmian

2)     zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

3)     zatwierdzenie zestawu programów i podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym zaopiniowanych przez radę rodziców,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

5)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

      4.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

          1)  organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu

                 tygodnia,

2)     projekt planu finansowego przedszkola,

3)     wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli, program szkoleń pracowników,

4)  przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi.

5.  Rada Pedagogiczna zbiera się na plenarnych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

6.  W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział / z głosem doradczym / osoby

zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

8.  Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku 

   szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

    informacje o działalności przedszkola.

9. Inicjatorem zebrań może być:

     - dyrektor,

- Rada Pedagogiczna,

            - organ prowadzący,

            - organ nadzorujący.

   10.   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w 

            obecności co najmniej połowy jej członków.

    11.   Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,

 wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio

 dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

     12.  Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem

       o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty                        

 o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela

              zatrudnionego w placówce.

13.   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14.   Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona

        niezgodna z prawem, i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący

        i sprawujący nadzór pedagogiczny.

14.   Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§12

1.   Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację

       rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.    W przedszkolu istnieje obowiązek tworzenia Rad Rodziców

3.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się

      w szczególności:

      a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

      b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz

           przedstawicieli rad oddziałowych.

4.  Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci

      przez rodzinę i przedszkole.

      5.   Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy                            

              placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

6.  Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego

     nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

       7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

             a)   uchwalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego

                    przedszkola i programu profilaktyki,

              b)  opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora,

              c)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

                    lub wychowania w przedszkolu,

              d)  wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez

                    stowarzyszenie lub inną organizację.

       5.  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

8.  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

9.  W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym

dyrektor placówki.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§13

         1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci

               zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,

               zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

         2.  Liczbę miejsc i oddziałów w przedszkolu określa się na podstawie obowiązujących

przepisów, na podstawie normy powierzchniowej – 2,4 m2  na jedno dziecko i na podstawie  możliwości lokalowych oraz wg normy oddziałowej tj. nie więcej

niż 25 dzieci w oddziale.

         3. Czas pracy i liczbę oddziałów uzależnia się od aktualnych potrzeb środowiska.

 4. W oddziałach integracyjnych liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20,

      w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

              arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora nie później niż

              30 kwietnia danego roku.

 6. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i organ

     sprawujący nadzór pedagogiczny zatwierdza Burmistrz Miasta Czarnków.

 7. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)     liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)     liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

3)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych    

                    przez organ prowadzący,

4)     terminy przerw w pracy przedszkola.

 8. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony

     przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie

     zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne,

     higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

        9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę

nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

       10. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci

zgrupowanych według zbliżonego wieku.

Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

       11.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)     sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ,

2)     pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

3)     kuchnię,

4)     szatnie dla dzieci i personelu,

5)     gabinet lekarski.

12. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego

             z odpowiednio dobranymi urządzeniami , dostosowanymi do wieku dzieci.

      13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak

najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.       

      14. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu

             o podstawy programowe opracowane przez MEN i program wychowania                

             w przedszkolu, wybrany z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną

              i zaopiniowany przez Radę Rodziców.

      15 . Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa

        i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

            zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§14

    1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

     2.  Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji

           Dzieci do Przedszkola.

    3.  Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka ”.

     4. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor, jeżeli liczba zgłoszonych

          dzieci nie przekracza obowiązujących norm ilościowych.

    5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza obowiązujące normy

          liczbowe, o przyjęciu decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

6.  Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu

orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

7.  Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe na terenie miasta Czarnków .

Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci z poza miasta Czarnkowa,

w porozumieniu z Organem Prowadzącym tylko wtedy, gdy przedszkole dysponuje

wolnymi miejscami.

 §15

     1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać

          skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w przypadku:

-         zalegania z opłatami za pobyt dziecka powyżej 2 miesięcy,

-         nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu

do przedszkola,

                   -   nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§16

     1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat .

     2.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

           w przedszkolu lub na wniosek rodziców poza przedszkolem.

           Nie spełnianie obowiązku , podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu

           egzekucyjnym w administracji.

    3.  Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione

           z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

     4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać

           do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym

           w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje                           

           dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni

           Psychologiczno-Pedagogicznej.

     5. W przedszkolu respektuje się Konwencję Praw Dziecka

           Dziecko ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego                                                 i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)     poszanowania jego godności osobistej,

5)     poszanowania jego własności,

6)     opieki i ochrony,

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)     akceptacji jego osoby.

      6.Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych

          wypadków.

      7.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice lub opiekunowie we wrześniu,

          na początku roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§17

      1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)     przestrzeganie niniejszego statutu,

2)     dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6- letniego

     do przedszkola i zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4)     respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

5)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

6)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

7)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

8)     niezwłoczne zawiadomienie o chorobach zakaźnych.

 

 §18

        1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

 oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

 rozwoju.

       2. Rodzice mają prawo do:

 1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju

                przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

           2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

           3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa

               w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod

               udzielania dziecku pomocy,

           4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków

               z obserwacji pracy przedszkola,

           5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi     

               prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje

                przedstawicielstwa,

           6) wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły podstawowej o wyrażenie zgody

                na spełnianie przez dziecko 6- letnie obowiązku rocznego przygotowania

                przedszkolnego poza przedszkolem.

 

§19

 Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy przedszkola mogą otrzymać

 na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców.

 

§20

1.  Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze

    organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek                        

     rodziców lub nauczycieli                                                                                           

 2. Przedszkole organizuje dni otwarte 1 raz na kwartał.

                                                                       

§21

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)     zebrania grupowe,

2)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą,

psychologiem,

3)     kąciki dla rodziców,

4)     zajęcia otwarte.

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§22

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy

    z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie

    z obowiązującymi programami , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność

    dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)     planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4)     stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

5)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu              w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

6)     współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-